HÜ Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
HÜ Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Kuruluş 
Madde 1 — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin j bendi ve 7 nci maddesinin d bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 22/6/1998 tarih ve 98/68 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM)'nin kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/7/1998 tarih ve 98/27.1966 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM)'nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışmalarıyla ilgili mali hükümleri kapsamaktadır. 
Amaç 
Madde 3 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulan Merkezin amacı; hızlı toplumsal değişme, kentleşme, iç ve dış göçün aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla ailelerin başedebilmeleri için aile yaşamını güçlendirecek koruyucu, önleyici ve tedavi edici hizmetlerle sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek ve sağlıklı bir aile yaşamının sürekliliğini sağlamaktır. 
Çalışma Esasları 
Madde 4 — Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir. 
a - Ailenin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve hizmetler üretip, uygulamak. Bu çerçevede aile hizmet kurumlarının temel hizmet boyutları olarak belirlenen; tedavi edici ve danışmanlık, aile hayatı eğitimi ve savunuculuk hizmetlerine işlerlik kazandırmak, 
b - Aile kurumu ve sorunları konusunda kamuoyunun oluşumuna yardım etmek, 
c - Ulusal ve yerel kitle iletişim araçlarında amacına yönelik programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak, 
d - Bu konuda hizmet veren yurtiçi ve yurtdışındaki tüm resmi ve gönüllü kuruluşların çalışmalarına katkı vermek, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak, 
e - Amacına yönelik olarak uzmanlık kursları, ulusal ya da uluslararası kongre, konferans, panel, sempozyum, seminerler, yaz okulları vb. faaliyetler düzenlemek, 
f - Aile sorunlarıyla ilgili hizmet alanlarında çalışan elemanların bilgilerinin yenilenmesi, iş verimlerinin arttırılması amacına yönelik kurslar ve hizmet içi eğitimler düzenlemek, 
g - Yurtiçi ve yurtdışında aile sorunları ve hizmetlerine yönelik her konuda araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, bu konudaki çalışmalara katılmak ve desteklemek, 
h - Amaçları doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak, bülten, dergi, kitap vb. yayınlar çıkartmak, 
i - Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Üniversite içindeki tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
Organlar 
Madde 5 — Merkezin organları; 
a) Merkez Müdürü, 
b) Merkez Yönetim Kurulu'dur. 
Merkez Müdürü 
Madde 6 — a) Atanması: Merkez Müdürü, Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nda görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için atayacağı en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.
b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Merkez Müdürü, Merkezin amaçlan doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör'e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 
Merkez Yönetim Kurulu 
Madde 7 - a) (Değişik: RG-02/06/2004-25480) Kuruluş ve İşleyişi: Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir yardımcı ile Merkez müdürünün önereceği Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde konuyla ilgili geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 
b) Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar; 
1. Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 
2. Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör'e sunar. 
3. Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur. 
4. Merkez Müdürünün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır. 
5. 2547 sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar. 
Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir. 
Mali Hükümler 
Madde 8 — Merkezin gelirleri şunlardır: 
1 - Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler, 
2 - Her türlü yardımlar ve bağışlar, 
3 - Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
4 - Döner Sermaye gelirleri, 
5 - Diğer gelirler. 
Kadrolar 
Madde 9 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır. 
Diğer Hükümler 
Madde 10 — Merkezin adı uluslararası kullanımda "Family Services Centre" olarak tanımlanacaktır. 
Yürürlük 
Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.